Algemene Voorwaarden ALL4Comp

Artikel 1. Definities

De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder
aangegeven.

1. Acceptatietest: de test(s) waarmee Opdrachtgever zal vaststellen of de Diensten voldoen aan de specificaties en

naar behoren functioneren in samenhang met de apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever of derden.
2. Apparatuur: de door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren hardware / ICT-producten inclusief
bijbehorende Documentatie.
3. Documentatie: beschrijvingen en handleidingen die bij de Apparatuur, Diensten en/of Werken behoren.
4. Data: alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van de Diensten.
5. Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden / te leveren diensten
ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder (indien overeengekomen) de levering van Apparatuur en de
vervaardiging en/of levering van Werken.
6. Inkoopvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.
7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten,
waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen,
handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten,
alsook rechten op Vertrouwelijke Informatie.
8. Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever bij de opdracht(en) tot het verrichten van Diensten.
9. Opdracht: de door Opdrachtgever gegeven opdracht(en) betreffende het door of namens Leverancier verrichten
van Diensten en/of Apparatuur.
10. Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst voor een of meer
Opdrachten, waar deze Inkoopvoorwaarden, een eventuele service level agreement, een eventuele
bewerkersovereenkomst te allen tijde deel van uitmaken.
11. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
12. Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in de Privacywetgeving.
13. Privacywetgeving: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanvullende wetgeving (zoals
uitvoeringsreglementen of privacygerelateerde bepalingen in andere wetten) alsook toekomstige wetgeving die
naast of in plaats van de Wbp kan treden.
14. Opdrachtgever: ALL4Comp gevestigd aan de Leidsestraat 25 ZW te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 68260512.
15. Service Level: het te behalen niveau van een kwantificeerbaar criterium dat gebruikt kan worden om de prestaties
van de Leverancier in verband met de Diensten te meten.
16. Toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP),
of elke andere autoriteit die nu of in de toekomst toezicht houdt of zal gaan houden op de wijze waarop
Opdrachtgever aan haar verplichtingen op grond van de wet voldoet.
17. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij bij de Overeenkomst en
informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie
of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden
behandeld.
18. Werken: alle door Leverancier, en eventueel samen met Opdrachtgever, voor Opdrachtgever ontwikkelde of
beschikbaar gestelde resultaten waarop Intellectuele Eigendomsrechten gelden, waaronder – maar niet beperkt
tot – de programmatuur, broncodes, interfaces en vormgeving.
19. Werkdagen: kalenderdagen behoudens zaterdagen, zondagen en officiële Nederlandse feestdagen.
20. Wijzigingen: een wijziging van de inhoud, omvang of uitvoering van de Diensten, dan wel van de voorwaarden
waaraan de Diensten moeten voldoen, zoals maar niet beperkt tot een wijziging van Service Levels.
Pagina 1/9
Identiteit van de Opdrachtgever
Naam (Opdrachtgever) ALL4Comp
Handelend onder ALL4Comp
Vestigingsadres Leidsestraat 25 ZW
2013 XE Haarlem
Postadres Leidsestraat 25 ZW
2013 XE Haarlem
Telefoonnummer 0639585594
E-mailadres info@all4comp.nl
BTW-nummer NL780977130B01
KvK-nummer 68260512
Pagina 2/9
Artikel 2. Totstandkoming en Rangorde
1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier een Opdracht schriftelijk aanvaardt. Eventuele (algemene)
voorwaarden van Leverancier of wijzigingen aan een Opdracht, ook indien slechts ondergeschikte aspecten
betreffend, maken geen deel uit van de Overeenkomst.
2. In geval van strijdigheid van bepalingen in verschillende delen van de Overeenkomst geldt de volgende rangorde:
1. de Opdracht;
2. de eventueel afgesloten bewerkersovereenkomst;
3. deze Inkoopvoorwaarden;
4. het eventuele afgesloten Service Level Agreement;
5. de eventuele andere bijlagen;
Artikel 3. Planning en termijnen
1. Partijen maken een projectplan met daarin een planning ten aanzien van de te verrichten Diensten. Alle termijnen
zoals opgenomen in het projectplan zijn fatale termijnen.
2. In het projectplan worden duidelijk omschreven doelen en meetpunten afgesproken, zodat Partijen de voortgang
van de te verrichten Diensten kunnen monitoren. Leverancier zal Opdrachtgever proactief adviseren en op de
hoogte houden van de voortgang ten aanzien van deze meetpunten. Indien de voortgang vertraging dreigt te
ondervinden, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
Artikel 4. Veiligheid, Compliance en Continuïteit (escrow)
1. Leverancier garandeert dat de Diensten te allen tijde zullen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
2. Indien door een Toezichthouder of de wet nieuwe eisen worden gesteld aan Opdrachtgever of Leverancier en die
van invloed zijn op de wederzijdse uitvoering van de Overeenkomst, levert Leverancier alle redelijke medewerking
aan Opdrachtgever, opdat Opdrachtgever te allen tijde aan deze eisen voldoet.
3. Leverancier garandeert de continuïteit van de dienstverlening. Het sluiten van een escrowovereenkomst en/of
continuïteitsregeling maakt hier onderdeel van uit. De escrowovereenkomst of continuïteitsregeling wordt gesloten
ten gunste van Opdrachtgever, met een door Opdrachtgever te bepalen escrow agent in Nederland. De reikwijdte
van de escrow wordt in gezamenlijk overleg bepaald.
4. Leverancier draagt haar personeel, dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zover die bij
Opdrachtgever worden verricht, op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in
acht te nemen. Opdrachtgever informeert Leverancier tijdig over deze procedures en regels.
Artikel 5. Service Levels
1. Indien Partijen een Service Level Agreement (SLA) zijn overeengekomen, zal Leverancier de in deze SLA
afgesproken Service Levels voor iedere van toepassing zijnde tijdsperiode halen.
2. Leverancier zal Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke Service Levels na het einde van iedere
kalendermaand een rapport doen toekomen waaruit de werkelijk door Leverancier over de dan afgelopen
kalendermaand geleverde prestaties zullen worden afgezet tegen de overeengekomen Service Levels. De inhoud
en opzet van een dergelijk rapport zal Opdrachtgever in staat stellen om de juistheid daarvan vast te stellen.
3. Leverancier zal te allen tijde zorgen voor voldoende beschikbaar personeel. Indien personen in dienst van
Leverancier, om welke reden dan ook, niet meer beschikbaar zijn, zal Leverancier binnen 5 Werkdagen voor
vervangend personeel zorgen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang bij Opdrachtgever, zal
Leverancier binnen een Werkdag zorgen voor vervangend personeel.
4. Leverancier garandeert dat zij alleen personeel inzet dat beschikt over benodigde vaardigheden en kwalificaties,
rekening houdend met de aard van de te leveren Diensten en de wijze waarop Leverancier zich als deskundige
heeft gepresenteerd. Opdrachtgever zal tijdig aangeven wanneer zij verwacht dat de capaciteit vergroot wordt en
met welke omvang.
5. Partijen komen een SLA overeen ten aanzien van de Diensten. In deze SLA zullen in ieder geval afspraken
worden gemaakt met betrekking tot:
– de beschikbaarheid van de Diensten met een Service Level van minimaal 99,9 procent op maandbasis, exclusief
gepland onderhoud buiten kantooruren;
– de capaciteit van de Diensten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de schaalbaarheid op basis van
door Opdrachtgever verwachte groei;
– een adequate dagelijkse back-up functie;
– onderhoud en (probleem/incident)beheer;
Pagina 3/9
– release-beheer;
– rapportage en overleg.
Artikel 6. Levering Apparatuur
1. De Apparatuur zal door Leverancier voor diens rekening en risico worden afgeleverd op de plaats(en), het tijdstip
en de wijze zoals in de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen. Bij levering van de
Apparatuur zal steeds een specificatie worden meegeleverd. Uit deze specificatie dient te blijken dat de levering
overeenstemt met hetgeen ter zake is overeengekomen. Deze specificatie laat de verplichtingen van Leverancier
uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
2. Leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze (indien van toepassing volgens wettelijke en/of in de
branche van Leverancier geldende regelingen) van verpakking, vervoer, uitpakkingen en beveiliging, zodanig dat
de Apparatuur bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereikt.
3. De eigendom van de Apparatuur en daarmee het risico van verlies of beschadiging van de Apparatuur gaat over
op Opdrachtgever op het moment waarop Leverancier de Apparatuur in de feitelijke beschikkingsmacht van
Opdrachtgever heeft gebracht op de overeengekomen plaats, Opdrachtgever de Apparatuur heeft geaccepteerd
en het leveringsbewijs heeft ondertekend.
4. Leverancier is verplicht om verpakkingsmateriaal na levering van de Apparatuur voor eigen rekening onmiddellijk
terug te nemen of terug te halen op afroep van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever er prijs op stelt de eigendom
van het verpakkingsmateriaal te verwerven.
Artikel 7. Acceptatie
1. Alles wat in het kader van de Overeenkomst door Leverancier wordt geleverd, kan door Opdrachtgever worden
onderworpen aan een Acceptatietest. Een Acceptatietest kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn
na het verrichten van de Diensten plaatsvinden. Indien Opdrachtgever (het resultaat van) een Dienst geheel of
gedeeltelijk afkeurt, zal Opdrachtgever dit na constatering van de tekortkoming schriftelijk aan Leverancier
opgeven. Leverancier is gehouden de door Opdrachtgever gestelde tekortkomingen, indien mogelijk, binnen 14
dagen na melding te herstellen althans weg te nemen. Opdrachtgever is niet gehouden te betalen bij afkeuring,
tenzij de reden voor afkeuring slechts een gering aspect van het geleverde betreft.
2. Indien de Diensten door Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd kan Opdrachtgever: (I) de
Diensten op kosten van Leverancier aan Leverancier retourneren en dient het reeds betaalde onmiddellijk door
Leverancier aan Opdrachtgever te worden gerestitueerd of gecrediteerd; (II) Leverancier ertoe houden om de
Diensten op kosten van Leverancier te repareren of te vervangen opdat zij alsnog aan de door Opdrachtgever te
stellen eisen, specificaties of eigenschappen zal voldoen, dit binnen 30 dagen na melding door Opdrachtgever.
3. Indien Leverancier in gebreke blijft de Diensten tijdig te herstellen, heeft Opdrachtgever het recht de
gebreken/tekortkomingen op kosten van Leverancier te (laten) herstellen door een derde. Indien tijdens de
tweede Acceptatietest opnieuw tekortkomingen worden geconstateerd door Opdrachtgever, dan heeft
Opdrachtgever het recht om zonder nadere ingebrekestelling de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige aan Opdrachtgever toekomende rechten.

Artikel 8. Privacy & Data
1. Indien Opdrachtgever Persoonsgegevens verstrekt aan Leverancier en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen
zowel Opdrachtgever als Leverancier onder de Privacywetgeving, waarbij Opdrachtgever als verantwoordelijke en
Leverancier als bewerker wordt aangemerkt in de zin van die Privacywetgeving’.
2. Partijen zullen een bewerkersovereenkomst sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel
Leverancier uitgevoerde verwerkingen van Persoonsgegevens. Bij gebreke van een dergelijke
bewerkersovereenkomst zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de onder de Privacywetgeving benodigde
overeenkomst.
3. Leverancier zal Opdrachtgever desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze waarop Leverancier invulling
geeft aan haar verplichtingen op grond van de Privacywetgeving.
4. Leverancier zal geen Persoonsgegevens verwerken anders dan ten behoeve van de Overeenkomst of met aparte
toestemming van Opdrachtgever.
5. Leverancier zal geen Persoonsgegevens delen met derde partijen, tenzij Leverancier daarvoor toestemming heeft
verkregen van Opdrachtgever of daartoe verplicht is op grond van de wet.
6. Leverancier is gehouden de Diensten te voorzien van een zowel technisch als organisatorisch redelijke en
adequate vorm van beveiliging. Ten aanzien van voornoemde wordt de laatste versie van de OWASP Top 10 als
de stand van de techniek gezien. Leverancier staat er voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden
Pagina 4/9
doeltreffend is. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen, zoals firewalls,
antivirussoftware en back-ups, ligt gedurende de Overeenkomst en/of vervolgafspraken bij Leverancier.
7. Opdrachtgever kan personeel van Leverancier onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij
Opdrachtgever gebruikelijke regels. Leverancier verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking.
Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de nadere uitvoering van
de Overeenkomst opschorten onder opgave van redenen totdat Leverancier deze redenen heeft weggenomen.
Opdrachtgever kan vorderen dat van personeel van Leverancier voor aanvang van de werkzaamheden bij
Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.
8. Indien een aanpassing in Privacywetgeving dit vereist, zullen Partijen hieromtrent nieuwe afspraken maken welke
in lijn zijn met deze wet- en regelgeving.
9. Leverancier dient de Data te leveren aan Opdrachtgever in een door Opdrachtgever op te geven formaat op een
gangbare digitale drager, dan wel mee te werken aan de migratie van de Data naar nieuwe systemen op eerste
verzoek van Opdrachtgever gedurende de dienstverlening én uit eigen beweging bij het einde van de
dienstverlening. Leverancier garandeert hierbij de juistheid en de volledigheid van de Data. Na migratie en of
levering van de Data, dient Leverancier op het eerste verzoek van Opdrachtgever de Data te verwijderen van
haar systemen en te vernietigen. Voorgaande geldt uitdrukkelijk ook voor Data bestaande uit Persoonsgegevens.
10. Indien Leverancier Data dan wel Persoonsgegevens verwerkt, beschikbaar stelt, overdraagt, gebruikt of laat
gebruiken zonder adequate grond in de Overeenkomst (hierna “Datalek”), dan verbeurt Leverancier een zonder
rechterlijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- en € 5.000,- per dag totdat de gevolgen
van het Datalek zijn beëindigd. Voornoemde onverminderd alle verdere rechten van Opdrachtgever, waaronder
die op nakoming en/of vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade voor zover deze hoger ligt dan de
verbeurde boete.

Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
Omdat het om een recht van de klant gaat, behoort de formulering van het bedrijf ook niet te ‘open’ te zijn, bijvoorbeeld in de trant van “eventueel kunnen gegevens worden ingezien” e.d. Een formulering als onderstaand is wel acceptabel.

Op verzoek biedt ALL4Comp bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.
Op verzoek biedt ALL4Comp bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via onderstaande contactgegevens of door in te loggen op uw account bij ALL4Comp.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten, die zijn of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de
werkzaamheden / Diensten, berusten bij Opdrachtgever. Voor zover deze niet reeds bij Opdrachtgever berusten
worden deze rechten hierbij door Leverancier aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht terstond na het
ontstaan van die rechten door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
2. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, verplicht Leverancier zich
om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen,
zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten die zijn verbonden aan het vestigen van
bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten komen voor rekening van Opdrachtgever. Leverancier machtigt
Opdrachtgever hierbij onherroepelijk om de overdracht van deze (Intellectuele) Eigendomsrechten in de
desbetreffende registers te doen inschrijven. De door Opdrachtgever aan Leverancier betaalde vergoeding voor
de Diensten is, voor zover van toepassing, een billijke vergoeding voor de overdracht van (Intellectuele)
Eigendomsrechten.
3. Leverancier doet hierbij jegens Opdrachtgever afstand van alle eventueel aan hem toekomende
persoonlijkheidsrechten ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de werkzaamheden / Diensten, in de mate
waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Leverancier garandeert dat de aan zijn zijde
betrokken werknemers respectievelijk opdrachtnemers, in de tussen deze werknemers respectievelijk
opdrachtnemers en Leverancier geldende arbeidsovereenkomst, respectievelijk overeenkomst van opdracht
jegens Leverancier, afstand doen van alle eventueel aan hen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate
waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat en voor zover van toepassing.
4. Indien overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten door Leverancier aan Opdrachtgever wettelijk niet
mogelijk is, verleent Leverancier hierbij Opdrachtgever een onbeperkte, overdraagbare en niet-exclusieve licentie
ten behoeve van de Diensten voor de duur van de Overeenkomst. Indien Partijen geen duur zijn
overeengekomen, verleent Leverancier de voornoemde licentie eeuwigdurend. De licentie treedt in werking op het
moment van de totstandkoming van de Overeenkomst en wordt pas betaalbaar gesteld indien de Diensten door
Opdrachtgever zijn geaccepteerd.
5. Leverancier verklaart dat zij volledig bevoegd is tot de in dit artikel bedoelde overdracht (lid 1 en 2) dan wel het
verstrekken van de licentie (zie vorig lid).
6. Indien Leverancier bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten wenst te behouden, dan wel bepaalde Intellectuele
Eigendomsrechten niet kan overdragen, dient zij dit voor of zo snel mogelijk na akkoord op de Opdracht te
melden bij Opdrachtgever. Dit geldt ook in gevallen dat Leverancier standaardprogrammatuur wenst in te zetten,
een Dienst als software-as-a-service levert of gebruik wenst te maken van open source software.
7. Indien overeengekomen selecteert en beheert Leverancier alle benodigde licenties die nodig zijn voor het
functioneren van de Diensten en zal zij Opdrachtgever hierover inlichten en met de betreffende licentiegevers in
contact brengen. Alle licenties die van derde partijen afkomstig zijn, zullen, tenzij anders overeengekomen, door
Opdrachtgever en op naam van Opdrachtgever, worden afgenomen en door Leverancier worden betaald en
Pagina 5/9
doorbelast. Dit geldt ook bij open source software. Leverancier zal vooraf Opdrachtgever informeren over de
toepasselijke licentievoorwaarden. Opdrachtgever mag een afname van licenties weigeren indien de
licentievoorwaarden voor haar onaanvaardbaar zijn. Leverancier staat in voor een juist advies met betrekking tot
de benodigde licenties. Leverancier staat jegens Opdrachtgever in voor het ongestoord gebruik van de Diensten
en zal er voor zorgdragen dat de af te nemen licenties hieraan redelijkerwijs niet in de weg staan.
8. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever rechthebbende is en blijft van de (Intellectuele) Eigendomsrechten
welke rusten op Data ingevoerd door Opdrachtgever, eindgebruikers en/of klanten bij het gebruik van de Diensten
of aangeleverd ten behoeve van de Diensten.
9. Voor zover er geen (Intellectuele) Eigendomsrechten op de Data rusten, komen Partijen overeen dat
Opdrachtgever rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde of aangeleverde Data en dat de Data nimmer
Leverancier toekomt. Leverancier dient de Data dan ook bij het einde van de Overeenkomst uit eigen beweging
ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
10. Leverancier zal Opdrachtgever op eerste verzoek een exemplaar c.q. kopie van de broncode van de Werken op
een gegevensdrager verstrekken en te allen tijde toegang verlenen tot de (web)servers waarop de broncode van
Werken draait.
11. Leverancier vrijwaart en verdedigt Opdrachtgever tegen, en stelt Opdrachtgever schadeloos met betrekking tot
alle kosten voortvloeiende uit eventuele acties die voortvloeien uit of in verband staan met een claim dat de
geleverde Diensten en/of Werken of enig onderdeel daarvan, en/of het gebruik daarvan door Opdrachtgever
binnen haar bedrijfsactiviteiten, rechtstreeks of indirect of mede inbreuk maken op de (Intellectuele)
Eigendomsrechten van enige derde of onrechtmatige openbaring, onrechtmatig gebruik of wederrechtelijke
toe-eigening opleveren van het bedrijfsgeheim van een ander (hierna: “de Inbreuk”), op voorwaarde dat
Opdrachtgever Leverancier binnen een redelijke periode in kennis stelt van de Inbreuk en Leverancier betrekt bij
de verdediging en onderhandelingen in verband met een regeling of schikking. In het geval van een Inbreuk zal
Leverancier ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever niet worden onderbroken of verstoord.
Alle kosten die worden gemaakt door Opdrachtgever in verband met de Inbreuk worden vergoed door
Leverancier.
Artikel 10. Garanties
1. Voor de Overeenkomst geldt een garantieperiode van twee jaar vanaf de acceptatie na levering, tenzij Partijen
alsnog schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen.
2. Door Leverancier afgegeven garanties en overeengekomen garantietermijnen laten onverlet de verplichtingen van
Leverancier overeenkomstig de wet of de Overeenkomst.
3. Gedurende de garantieperiode zal Leverancier de defecten in de Apparatuur dan wel Diensten kosteloos
verhelpen, hieronder mede begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen, het herschrijven van code en/of het
opnieuw configureren. Dit lid is niet van toepassing ten aanzien van verbruiksartikelen die op regelmatige basis
vervanging behoeven. Na het herstel, de wijziging of de vervanging zal een nieuwe volledige garantieperiode
intreden voor het betreffende onderdeel van het Apparaat dan wel de Dienst.
4. Leverancier zal zo spoedig mogelijk nadat zij door Opdrachtgever in kennis is gesteld van de defecten in de
Apparatuur dan wel Diensten, een aanvang maken met het herstel daarvan. Indien valt te voorzien dat herstel niet
binnen de door de Opdrachtgever gestelde termijn kan geschieden, dan zal Leverancier, op verzoek van
Opdrachtgever, kosteloos gelijksoortige Apparatuur dan wel een workaround voor de Dienst aan Opdrachtgever
ter beschikking stellen totdat de defecten zijn hersteld.
5. Leverancier garandeert dat de Diensten deugdelijk zijn en in ieder geval geen onderdelen zullen bevatten die
mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de werking van het netwerk van de hostingprovider, de levering van
Diensten, of de klanten/gebruikers, inclusief en zonder beperking de aanwezigheid van wormen, virussen,
logische bommen en componenten die zonder dat dit overeengekomen is enige data toezenden aan Leverancier.
Artikel 11. Geheimhouding
1. Geen van de Partijen zal de informatie die zij ontvangen, dan wel waartoe zij toegang verkrijgen in het kader van
de uitvoering en voorbereiding van of onderhandelingen over de Overeenkomst, publiceren of anderszins
openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
2. Ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever, verbindt Leverancier zich in aanvulling op het
eerste lid van dit artikel:
a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag;
b) de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel (de uitvoering van
de Overeenkomst);
c) de gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen
verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na
Pagina 6/9
volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van Opdrachtgever dan wel,
na verkregen toestemming van Opdrachtgever, te vernietigen;
d) de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen die voor het verlenen van de
Diensten over de Vertrouwelijke Informatie moeten beschikken en waarvoor geldt dat Leverancier in redelijkheid
meent en kan menen dat zij betrouwbaar zijn; en
e) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Opdrachtgever op bewaring en
gebruik van die gegevens c.q. informatie.
3. De in lid 2 genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op:
a) informatie die Leverancier rechtmatig verkregen heeft van andere partijen dan Opdrachtgever, tenzij het
Leverancier redelijkerwijs duidelijk geweest moet zijn dat het ging om Vertrouwelijk Informatie die geheim
gehouden diende te worden; of
b) informatie die door Opdrachtgever zelf openbaar gemaakt is aan het publiek.
4. Leverancier garandeert dat al haar medewerkers en onderaannemers, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst in aanraking komen met Vertrouwelijke Informatie, een daartoe afdoende
geheimhoudingsverklaring hebben.
5. Ingeval Opdrachtgever een overtreding door Leverancier en/of haar personeelsleden en/of voor haar werkzame
derden constateert van het gestelde in de leden 1 tot en met 4, verbeurt Leverancier een zonder rechterlijke
tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis. Een en ander onverminderd alle
verdere rechten van Opdrachtgever waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de overigens werkelijk door
haar geleden schade.
6. De geheimhoudingsverplichtingen zoals vermeldt in dit artikel zullen voor onbepaalde duur blijven voortbestaan
na afloop van de Overeenkomst.
Artikel 12. Prijzen, facturering en betaling
1. De prijzen en tarieven voor de Diensten zijn opgenomen in de Opdracht. Overeengekomen prijzen en tarieven zijn
vast en bindend, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Leverancier in een
offerte die leidde tot de Opdracht een inschatting van de kosten van de Diensten heeft opgenomen, wordt dit
geacht de vaste totaalprijs te zijn.
2. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW).
3. Indien geen reis- en verblijfskosten zijn overeengekomen wordt geacht dat deze kosten in het tarief zijn
inbegrepen.
4. Leverancier is niet gerechtigd om voor werkzaamheden buiten kantoortijden een hoger tarief te rekenen aan
Opdrachtgever, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
5. De verhoging van de kosten van de door Leverancier ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst,
mogen op geen enkele wijze worden doorberekend aan Opdrachtgever en zijn voor eigen risico van de
Leverancier.
6. Leverancier zal op de facturen in ieder geval vermelden de factuurdatum, de specificatie, het verschuldigde
bedrag in euro’s (€), de omzetbelasting op basis van het geldende percentage en het bankrekeningnummer
waarop betaling dient plaats te vinden.
7. Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat
de Apparatuur en/of Diensten zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.
8. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. Daarnaast houdt betaling door
Opdrachtgever geen gehele of gedeeltelijke acceptatie in van de geleverde Apparatuur en/of Diensten.
9. Opdrachtgever is gerechtigd alle vorderingen op Leverancier, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, te
verrekenen met vorderingen van Leverancier.
10. Indien Leverancier toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever
gerechtigd (betalings)verplichtingen op te schorten van alle met Leverancier lopende overeenkomsten.
Artikel 13. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst is van kracht vanaf de totstandkoming en wordt aangegaan voor de overeengekomen duur.
2. Opdrachtgever kan een duurovereenkomst (de Overeenkomst die voor een bepaalde termijn wordt aangegaan) te
allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een termijn van drie kalendermaanden, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Het is Leverancier niet toegestaan een Duurovereenkomst dan wel een overeenkomst
van opdracht tussentijds op te zeggen.
3. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst, naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder
nadere ingebrekestelling, te ontbinden in het geval en tegen het moment dat:
a) aan Leverancier surseance van betaling wordt verleend;
b) Leverancier failliet wordt verklaard;
Pagina 7/9
c) de zeggenschap over of de beslissende stem bij Leverancier bij een derde komt te berusten.
4. De opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen nadrukkelijk niet van die verplichtingen die
naar hun aard bedoeld zijn om gehandhaafd te blijven.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is Leverancier tegenover
Opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van de door Opdrachtgever geleden dan wel te lijden
(vermogens)schade.
2. Onder (vermogens)schade, geleden door Opdrachtgever, wordt in ieder geval verstaan:
a) schade aan zijn programmatuur, Diensten, Apparatuur en Data/gegevensbestanden, waaronder in elk geval
verstaan wordt: materiële beschadiging, geheel of gedeeltelijk verloren gaan, gebrekkig of niet functioneren, een
aantoonbare structurele verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
b) schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever en/of eigendommen van derden die zich bij
Opdrachtgever bevinden;
c) kosten van noodzakelijke Wijzigingen en/of veranderingen in onder andere programmatuur, apparatuur,
requirements, specificaties, materialen of Documentatie, aangebracht ter beperking dan wel herstel van schade;
d) kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen, of het inhuren van derden;
e) kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude
systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;
f) kosten van aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het
verloren gaan van door derden verstrekte garanties;
g) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van (vermogens)schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
h) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de schade en de wijze
van herstel;
i) schade door het niet kunnen uitvoeren van operationele taken en verantwoordelijkheden richting klanten
veroorzaakt door fouten in de Diensten.
3. Elke toerekenbare tekortkoming, beroepsfouten daaronder begrepen, in de nakoming van verplichtingen van de
Leverancier, geeft Opdrachtgever, onverminderd diens andere rechten in verband met tekortkomingen, het recht
om de Leverancier op te dragen op eigen kosten het afgekeurde deel van de Diensten binnen een door
Opdrachtgever te stellen termijn opnieuw uit te voeren of te herstellen.
4. Indien met Leverancier een boete is overeengekomen zal de te betalen boete nimmer in de plaats treden van de
eventueel te betalen schadevergoeding.
5. Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever, is Opdrachtgever
niet aansprakelijk voor enige schade van Leverancier, diens personeel of een derde die Leverancier bij de
Overeenkomst betrekt. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of
indirect verband houdend met (het gebruik van) de Diensten, Apparatuur dan wel met de uitvoering van de
Overeenkomst en Leverancier zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die Opdrachtgever als gevolg van
dergelijke aanspraken lijdt, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door Opdrachtgever.
6. 6. Leverancier draagt zorg voor een VAR (wuo). Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake.
Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht aan de zijde van een Partij wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die niet aan een Partij kan worden toegerekend, omdat zij niet
te wijten is aan schuld van deze Partij, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van deze Partij komt. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de ICT infrastructuur of
programmatuur, DDoS-aanvallen, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleverancier of door
Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van een der Partijen.
2. In geval van overmacht wordt nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de
desbetreffende Partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Indien de situatie van overmacht vijf dagen heeft
geduurd is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden (dit ter keus van
Opdrachtgever) en de relevante werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.
3. De Partij die zich beroept op overmacht zal dit beroep schriftelijk onderbouwen en zal zo snel mogelijk met de
Pagina 8/9
andere Partij in overleg treden om nieuwe afspraken te maken om de nadelige gevolgen voor de dienstverlening
zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 16. Verzekering
1. Leverancier dient te beschikken over een adequate verzekering ter dekking van de eventuele uit de
Overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheden.
2. Op verzoek van Opdrachtgever dient Leverancier de polissen te verstrekken die Leverancier conform het in het
vorige lid bepaalde heeft afgesloten.
Artikel 17. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen
is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen zich maximaal inspannen om ieder verschil van mening over de uitvoering van de Overeenkomst in
goed overleg op te lossen eventueel met een beroep op de mediationregeling van ICTWaarborg. Dit ter keuze
van Opdrachtgever.
3. Indien dit niet lukt zal het geschil worden voorgelegd aan de verantwoordelijke personen uit de directies van
Partijen. Indien ook deze er niet in slagen het geschil bij te leggen, kan het geschil bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is. Indien Opdrachtgever een
spoedeisend belang heeft, kan zij zich direct tot de voorzieningenrechter wenden.
4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene
voorwaarden gestalte wordt gegeven.
5. Alle verplichtingen van Leverancier en het gebruik van de Diensten/Apparatuur gelden ook jegens de aan
Opdrachtgever gelieerde rechtspersonen.
6. De door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden, noch enige andere algemene of specifieke
voorwaarden van derden, welke door Leverancier zijn ingeschakeld, zijn van toepassing op de Overeenkomst.
7. De administratie van Opdrachtgever is leidend, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.
8. De vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn niet voor overdracht of verpanding vatbaar.
9. Het is Leverancier niet toegestaan Opdrachtgever als referentie te gebruiken, tenzij Partijen hierover in overleg
zijn getreden en Opdrachtgever toestemming voor de referentie heeft gegeven. Opdrachtgever zal een referentie
niet op onredelijke gronden onthouden.

ALL4Comp garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Ook kunt u het geschil aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.